ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and rapid response team: SRRT)

 ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and rapid response team: SRRT)

               คือ ทีมงานทางสาธารณสุขที่มีภารกิจในการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่แพร่ระบาดรวดเร็วรุนแรง ตรวจจับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health emergency) สอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพ     ทันการณ์ ควบคุมโรคฉุกเฉิน(ขั้นต้น) เพื่อหยุดยั้งหรือจำกัดการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวง และแลกเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังโรคตลอดจนร่วมมือกันในการเฝ้าระวังตรวจจับการระบาด

 สมาชิกในทีม SRRT โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทีม SRRT ประกอบด้วยบุคลากร 3 ส่วนคือ

- หัวหน้าทีมหรือผู้บริหารทีม เป็นผู้นำทีมออกปฏิบัติงานในพื้นที่ หรืออำนวยการให้ทีมออกปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
           - แกนหลักของทีม (Core group) เป็นกลุ่มบุคลากรที่ทำหน้าที่เฝ้าระวังโรคในยามปกติ และเมื่อมีการระบาดของโรค จะเป็นแกนหลักในการระดมทีมออกปฏิบัติงานได้รวดเร็วทันที

- ผู้ร่วมทีม เป็นกลุ่มบุคลากรที่ยามปกติมีหน้าที่ภารกิจของตนเอง เช่น แพทย์, พยาบาล, เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ, นักวิชาการด้านควบคุมโรค - สุขาภิบาล - สุขศึกษา ฯลฯ จะได้รับการติดต่อระดมทีม เมื่อมีเหตุการณ์สงสัยเกิดขึ้น

 การปฏิบัติงานของทีม SRRT บางครั้งจำเป็นต้องร่วมกับทีมของหน่วยงานอื่น หรือภาคเอกชน  ร่วมกับเครือข่ายรวมเป็นทีม SRRT ขนาดใหญ่ ภายใต้การอำนวยการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่แต่งตั้งขึ้นเฉพาะกรณี 

ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากทีม SRRT

   ทีม SRRT จะคอยเฝ้าระวังและเตือนภัย ทั้งภาวะปกติ และกรณีเกิดการระบาดของโรค  ถ้าเกิดมีเหตุการณ์ผิดปกติในชุมชน ได้แก่ พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนมีหลายรายพร้อมๆกัน ผู้ป่วยเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ  ผู้ป่วยเป็นโรคที่มีความสำคัญ เช่น ไข้เลือดออก อหิวาตกโรค ไข้หวัดนก พบเหตุการณ์ผิดปกติในสัตว์และสิ่งแวดล้อม เช่น ภาวะน้ำท่วม และ สารเคมีรั่วจากรถบรรทุก  ไก่ตายผิดปกติ  ทีม SRRT ได้รับแจ้งข่าวการระบาด จะดำเนินการสอบสวนโรคและการควบคุมโรคเบื้องต้น ไม่ให้โรคแพร่ระบาดในวงกว้าง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดการป่วยและเสียชีวิตของประชาชนในชุมชน

รู้เร็ว  รู้ไว ลงไปสอบสวนทันใด ลดโรค ลดภัย ประชาชนปลอดภัย

ประกาย พิทักษ์  ผู้รวบรวมเนื้อหาและข้อมูล : จาก สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข  2554

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2011 เวลา 13:13 น.)